JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 1VS1
  • 대구
2019/03/01금요일 14:00전주 월드컵경기장

역대전적

승 2018.08.22 전북 2:1 대구
승 2018.07.29 대구 1:3 전북
승 2018.05.02 전북 2:1 대구
무 2017.09.24 전북 1:1 대구
무 2017.06.25 전북 2:2 대구

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 10 4 0 0 14
유효슈팅 4 3 0 0 7
파울 6 12 0 0 18
경고 1
퇴장 0
코너킥 3 4 0 0 7
프리킥 9 8 0 0 17
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

대구

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 5 3 0 0 8
유효슈팅 3 1 0 0 4
파울 9 5 0 0 14
경고 2
퇴장 0
코너킥 1 1 0 0 2
프리킥 6 12 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 3 0 0 3

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No22.김진수 출장 0/0 0 2 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 3 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 1 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 1 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 4 0 0 0
No5.임선영 출장 후반23(42) 1/0 0 2 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 3 1 0 0
No7.한교원 출장 후반30(27) 0/0 0 0 0 0 0
No9.김신욱 출장 후반17(20) 0/0 0 1 0 0 0
No88.홍정남 대기 0/0 0 0 0 0 0
No19.박원재 대기 0/0 0 0 0 0 0
No42.한승규 교체출장 후반23 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반30 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반17 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 20637명