JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 성남
  • 2VS0
  • 전북
2020/09/05토요일 17:30탄천 종합운동장

역대전적

2020.07.11 전북 2:2 성남
2019.08.24 전북 1:1 성남
2019.07.07 전북 3:1 성남
2019.05.04 성남 0:0 전북
2016.09.24 전북 1:0 성남

경기기록

성남

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 4 4 0 0 8
유효슈팅 3 3 0 0 6
파울 9 9 0 0 18
경고 4
퇴장 0
코너킥 2 3 0 0 5
프리킥 10 9 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 3 5 0 0 8
유효슈팅 2 3 0 0 5
파울 10 8 0 0 18
경고 3
퇴장 0
코너킥 0 0 0 0 0
프리킥 9 9 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 2
No32.이주용 출장 후반15(10) 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 1 1 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 1 1 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 3 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 0/0 0 3 0 0 0
No13.김보경 출장 후반10(37) 0/0 0 3 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 출장 0/0 0 1 0 0 0
No11.조규성 출장 후반0(9) 0/0 0 2 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No44.신형민 대기 0/0 0 0 0 0 0
No57.이수빈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No10.무릴로 교체출장 후반15 0/0 0 1 0 0 0
No37.바로우 교체출장 후반10 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반0 0/0 0 2 1 0 0
목록 관중 : 0명