JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 3VS1
  • 성남
2019/07/07일요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

무 2019.05.04 성남 0:0 전북
승 2016.09.24 전북 1:0 성남
무 2016.06.12 성남 2:2 전북
승 2016.04.16 전북 3:2 성남
무 2015.11.21 전북 1:1 성남

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 1 0 0 3
슈팅 6 2 0 0 8
유효슈팅 3 1 0 0 4
파울 8 12 0 0 20
경고 3
퇴장 0
코너킥 1 2 0 0 3
프리킥 11 7 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 2 0 0 3

성남

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 2 2 0 0 4
유효슈팅 1 0 0 0 1
파울 10 5 0 0 15
경고 2
퇴장 0
코너킥 2 0 0 0 2
프리킥 9 14 0 0 23
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 2 0 0 3

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No2.이용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 2 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 1 0 0 0
No13.이주용 출장 0/0 1 2 1 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 2 0 0 0
No28.손준호 출장 1/0 0 3 0 0 0
No5.임선영 출장 후반46(8) 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 출장 0/0 1 3 1 0 0
No10.로페즈 출장 후반47(17) 0/0 1 4 1 0 0
No9.김신욱 출장 후반34(20) 1/0 0 2 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No21.권경원 대기 0/0 0 0 0 0 0
No22.김진수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No8.정혁 교체출장 후반46 0/0 0 0 0 0 0
No17.이비니 교체출장 후반47 0/0 0 0 0 0 0
No42.한승규 대기 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반34 0/1 0 0 0 0 0
목록 관중 : 12952명