JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 대구
  • 1VS4
  • 전북
2019/07/10수요일 19:30 DGB 대구은행파크

역대전적

무 2019.03.01 전북 1:1 대구
승 2018.08.22 전북 2:1 대구
승 2018.07.29 대구 1:3 전북
승 2018.05.02 전북 2:1 대구
무 2017.09.24 전북 1:1 대구

경기기록

대구

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 2 6 0 0 8
유효슈팅 0 5 0 0 5
파울 6 11 0 0 17
경고 3
퇴장 0
코너킥 1 1 0 0 2
프리킥 12 9 0 0 21
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 2 0 0 4
슈팅 3 11 0 0 14
유효슈팅 3 6 0 0 9
파울 12 9 0 0 21
경고 5
퇴장 0
코너킥 0 1 0 0 1
프리킥 7 12 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No22.김진수 출장 0/0 0 2 1 0 0
No21.권경원 출장 0/0 0 1 1 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 3 1 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 2 0 0 0
No4.신형민 출장 후반20(16) 0/0 0 3 1 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 1 1 0 0 0
No5.임선영 출장 후반8(28) 0/0 0 0 0 0 0
No8.정혁 출장 1/0 0 3 1 0 0
No27.문선민 출장 후반42(42) 1/2 0 3 0 0 0
No20.이동국 출장 0/0 1 2 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 대기 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 교체출장 후반8 0/0 0 0 0 0 0
No17.이비니 대기 0/0 0 0 0 0 0
No42.한승규 교체출장 후반42 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 9947명