JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 전북
  • 4VS1
  • 광주
2020/10/18일요일 16:30전주 월드컵경기장

역대전적

2020.09.12 광주 FC 3:3 전북
2020.06.21 전북 1:0 광주 FC
2017.08.19 전북 3:1 광주 FC
2017.07.19 전북 3:1 광주 FC
2017.04.30 광주 FC 1:0 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 2 0 0 4
슈팅 12 10 0 0 22
유효슈팅 5 5 0 0 10
파울 7 11 0 0 18
경고 1
퇴장 0
코너킥 5 6 0 0 11
프리킥 4 4 0 0 8
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

광주 FC

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 1 3 0 0 4
유효슈팅 1 2 0 0 3
파울 3 2 0 0 5
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 3 0 0 4
프리킥 7 11 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 2 0 0 3

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No32.이주용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 2 0 0 0
No15.구자룡 출장 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 1/0 0 1 0 0 0
No37.바로우 출장 0/0 1 5 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 1/0 0 5 1 0 0
No14.이승기 출장 후반33(7) 0/0 0 2 0 0 0
No11.조규성 출장 후반15(13) 0/0 1 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 후반28(20) 0/0 0 0 0 0 0
No51.김정훈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No44.신형민 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반15 0/1 0 1 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반33 0/1 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반28 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 3598명