JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 울산
  • 0VS1
  • 전북
2020/10/25일요일 16:30울산문수축구경기장

역대전적

2020.09.15 전북 2:1 울산
2020.06.28 울산 0:2 전북
2019.11.23 울산 1:1 전북
2019.08.16 전북 3:0 울산
2019.07.14 전북 1:1 울산

경기기록

울산

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 2 5 0 0 7
유효슈팅 1 4 0 0 5
파울 8 8 0 0 16
경고 2
퇴장 0
코너킥 1 2 0 0 3
프리킥 11 8 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 2 0 0 4

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 4 5 0 0 9
유효슈팅 4 3 0 0 7
파울 11 8 0 0 19
경고 0
퇴장 0
코너킥 2 1 0 0 3
프리킥 10 10 0 0 20
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 3 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 2 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 3 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 2 0 0 0
No11.조규성 출장 후반8(37) 0/0 0 4 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 0 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 후반30(13) 0/0 0 2 0 0 0
No7.한교원 출장 0/0 0 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 후반46(44) 0/0 0 0 0 0 0
No51.김정훈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No44.신형민 교체출장 후반46 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반30 0/0 0 0 0 0 0
No37.바로우 교체출장 후반8 0/1 0 1 0 0 0
No20.이동국 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 6973명