JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 1VS1
  • 성남
2019/08/24토요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

승 2019.07.07 전북 3:1 성남
무 2019.05.04 성남 0:0 전북
승 2016.09.24 전북 1:0 성남
무 2016.06.12 성남 2:2 전북
승 2016.04.16 전북 3:2 성남

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 12 8 0 0 20
유효슈팅 6 5 0 0 11
파울 7 5 0 0 12
경고 0
퇴장 0
코너킥 2 1 0 0 3
프리킥 8 5 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

성남

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 3 4 0 0 7
유효슈팅 1 2 0 0 3
파울 8 5 0 0 13
경고 2
퇴장 0
코너킥 2 1 0 0 3
프리킥 7 5 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No2.이용 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 후반25(20) 0/0 0 2 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 1 0 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 1 0 0 0
No4.신형민 출장 후반13(14) 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No42.한승규 출장 0/0 0 2 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 1 0 0 0
No27.문선민 출장 0/0 1 1 0 0 0
No9.김승대 출장 후반13(91) 0/0 0 1 0 0 0
No51.김정훈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No21.권경원 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반13 0/0 0 1 0 0 0
No7.한교원 대기 0/0 0 0 0 0 0
No91.호사 교체출장 후반13 0/1 0 2 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반25 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 16576명