JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 경남
  • 1VS1
  • 전북
2019/10/03목요일 16:00창원 축구센터

역대전적

승 2019.05.26 전북 4:1 경남
무 2019.04.02 경남 3:3 전북
무 2018.12.02 전북 1:1 경남
승 2018.09.02 경남 0:3 전북
패 2018.08.05 전북 0:1 경남

경기기록

경남

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 0 6 0 0 6
유효슈팅 0 3 0 0 3
파울 7 11 0 0 18
경고 2
퇴장 0
코너킥 0 5 0 0 5
프리킥 7 9 0 0 16
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 9 5 0 0 14
유효슈팅 4 2 0 0 6
파울 6 8 0 0 14
경고 1
퇴장 0
코너킥 5 1 0 0 6
프리킥 7 12 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No22.김진수 출장 0/0 0 0 0 0 0
No21.권경원 출장 0/1 0 3 1 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 2 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 2 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 1 0 0 0
No42.한승규 출장 후반13(9) 0/0 0 2 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 출장 후반27(7) 0/0 0 0 0 0 0
No91.호사 출장 후반13(20) 0/0 0 2 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No5.임선영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반27 0/0 0 0 0 0 0
No11.고무열 대기 0/0 0 0 0 0 0
No9.김승대 교체출장 후반13 0/0 0 1 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반13 0/0 0 1 0 0 0
목록 관중 : 3042명