JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 인천
  • 0VS0
  • 전북
2019/10/06일요일 14:00인천축구전용경기장

역대전적

승 2019.06.15 인천 0:1 전북
승 2019.04.06 전북 2:0 인천
승 2018.10.20 전북 3:2 인천
무 2018.07.07 전북 3:3 인천
패 2018.03.10 인천 3:2 전북

경기기록

인천

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 7 0 0 11
유효슈팅 3 2 0 0 5
파울 8 14 0 0 22
경고 2
퇴장 0
코너킥 2 3 0 0 5
프리킥 7 12 0 0 19
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 8 8 0 0 16
유효슈팅 5 3 0 0 8
파울 6 11 0 0 17
경고 1
퇴장 0
코너킥 3 4 0 0 7
프리킥 9 15 0 0 24
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 1 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 1 1 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 1 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 4 0 0 0
No8.정혁 출장 0/0 0 2 0 0 0
No5.임선영 출장 후반12(91) 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 출장 후반40(14) 0/0 0 1 0 0 0
No11.고무열 출장 0/0 0 2 0 0 0
No20.이동국 출장 후반25(10) 0/0 0 2 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 대기 0/0 0 0 0 0 0
No10.로페즈 교체출장 후반25 0/0 0 0 0 0 0
No17.이비니 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반40 0/0 0 0 0 0 0
No91.호사 교체출장 후반12 0/0 0 2 0 0 0
목록 관중 : 12684명