JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 3VS0
  • 포항
2019/10/20일요일 16:00전주 월드컵경기장

역대전적

승 2019.08.11 포항 1:2 전북
무 2019.06.30 포항 1:1 전북
승 2019.03.30 전북 2:0 포항
무 2018.11.25 포항 1:1 전북
패 2018.08.15 포항 5:2 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 2 0 0 3
슈팅 9 6 0 0 15
유효슈팅 6 6 0 0 12
파울 9 8 0 0 17
경고 1
퇴장 0
코너킥 3 2 0 0 5
프리킥 8 9 0 0 17
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

포항

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 1 10 0 0 11
유효슈팅 1 5 0 0 6
파울 7 8 0 0 15
경고 1
퇴장 0
코너킥 0 2 0 0 2
프리킥 10 8 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 0 0 0 0
No21.권경원 출장 0/1 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 출장 전반29(13) 0/0 0 0 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 1 0 0 0
No10.로페즈 출장 후반24(11) 1/0 0 2 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 5 1 0 0
No27.문선민 출장 후반38(20) 0/1 1 4 0 0 0
No9.김승대 출장 0/0 0 3 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.이주용 교체출장 전반29 0/0 0 1 0 0 0
No5.임선영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No42.한승규 대기 0/0 0 0 0 0 0
No11.고무열 교체출장 후반24 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반38 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 10078명