JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 대구
  • 0VS2
  • 전북
2019/11/03일요일 18:00 DGB 대구은행파크

역대전적

패 2019.09.25 전북 0:2 대구
승 2019.07.10 대구 1:4 전북
무 2019.03.01 전북 1:1 대구
승 2018.08.22 전북 2:1 대구
승 2018.07.29 대구 1:3 전북

경기기록

대구

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 7 2 0 0 9
유효슈팅 5 1 0 0 6
파울 4 6 0 0 10
경고 2
퇴장 0
코너킥 4 2 0 0 6
프리킥 3 7 0 0 10
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 4 5 0 0 9
유효슈팅 3 1 0 0 4
파울 3 7 0 0 10
경고 1
퇴장 0
코너킥 2 2 0 0 4
프리킥 5 7 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 후반0(92) 0/0 0 0 0 0 0
No21.권경원 출장 0/0 0 1 0 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 1 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 2 0 0 0
No8.정혁 출장 0/0 1 3 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 1 1 0 0 0
No27.문선민 출장 후반32(14) 0/0 0 0 1 0 0
No10.로페즈 출장 0/1 0 0 0 0 0
No20.이동국 출장 후반44(17) 1/0 0 0 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No5.임선영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반32 0/0 0 1 0 0 0
No11.고무열 대기 0/0 0 0 0 0 0
No17.이비니 교체출장 후반44 0/0 0 0 0 0 0
No9.김승대 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 12117명