JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 경남
  • 3VS3
  • 전북
2019/04/02화요일 19:30창원 축구센터

역대전적

무 2018.12.02 전북 1:1 경남
승 2018.09.02 경남 0:3 전북
패 2018.08.05 전북 0:1 경남
승 2018.04.11 경남 0:4 전북
승 2014.09.14 전북 1:0 경남

경기기록

경남

  전반 후반 연/전 후/후
0 3 0 0 3
슈팅 2 8 0 0 10
유효슈팅 1 6 0 0 7
파울 4 3 0 0 7
경고 1
퇴장 0
코너킥 2 5 0 0 7
프리킥 6 6 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 2 0 0 4

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 1 0 0 3
슈팅 1 8 0 0 9
유효슈팅 1 4 0 0 5
파울 5 4 0 0 9
경고 2
퇴장 0
코너킥 3 2 0 0 5
프리킥 6 5 0 0 11
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 2 0 0 3

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 3
No25.최철순 출장 0/0 0 2 1 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 0 0 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 0 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 1 1 0 0
No28.손준호 출장 0/1 0 3 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 1 0 0 0
No5.임선영 출장 후반15(16) 0/0 1 0 0 0 0
No7.한교원 출장 후반26(27) 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 출장 후반34(81) 1/0 0 0 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 대기 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반26 0/0 0 0 0 0 0
No9.김신욱 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 2507명