JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

KEB하나은행 K리그1 2018

  • 경남
  • 0VS4
  • 전북
2018/04/11수요일 19:30창원 축구센터

역대전적

승 2014.09.14 전북 1:0 경남
승 2014.07.13 경남 1:4 전북
승 2014.04.26 전북 4:1 경남
승 2013.06.30 전북 4:0 경남
무 2013.03.16 경남 1:1 전북

경기기록

경남

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 5 7 0 0 12
유효슈팅 2 1 0 0 3
파울 7 3 0 0 10
경고 0
퇴장 0
코너킥 2 3 0 0 5
프리킥 5 7 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
3 1 0 0 4
슈팅 6 11 0 0 17
유효슈팅 3 4 0 0 7
파울 5 7 0 0 12
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 3 0 0 4
프리킥 8 3 0 0 11
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No19.박원재 출장 0/0 0 1 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 1 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 2 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 1 0 0 0
No28.손준호 출장 후반20(20) 0/0 0 3 1 0 0
No11.티아고 출장 1/0 1 0 0 0 0
No5.임선영 출장 후반26(32) 0/0 1 0 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/1 1 3 0 0 0
No9.김신욱 출장 후반20(17) 2/0 0 0 0 0 0
No88.홍정남 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No34.장윤호 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.아드리아노 교체출장 후반26 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반20 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 3801명