JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 울산
  • 0VS2
  • 전북
2020/06/28일요일 18:00울산문수축구경기장

역대전적

2019.11.23 울산 1:1 전북
2019.08.16 전북 3:0 울산
2019.07.14 전북 1:1 울산
2019.05.12 울산 2:1 전북
2018.11.04 전북 3:1 울산

경기기록

울산

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 1 3 0 0 4
유효슈팅 0 1 0 0 1
파울 10 7 0 0 17
경고 3
퇴장 1
코너킥 0 0 0 0 0
프리킥 10 7 0 0 17
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 10 11 0 0 21
유효슈팅 6 6 0 0 12
파울 8 7 0 0 15
경고 1
퇴장 0
코너킥 4 2 0 0 6
프리킥 10 8 0 0 18
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 0 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 1 2 1 0 0
No17.쿠니모토 출장 0/1 0 2 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 1 0 0 0
No13.김보경 출장 전반29(10) 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 출장 후반32(9) 1/0 0 2 0 0 0
No11.조규성 출장 후반14(20) 0/0 0 2 0 0 0
No51.김정훈 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No32.이주용 대기 0/0 0 0 0 0 0
No10.무릴로 교체출장 전반29 0/0 0 2 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반14 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 0명