JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 인천
  • 1VS1
  • 전북
2020/07/19일요일 19:00인천축구전용경기장

역대전적

2020.06.13 전북 1:0 인천
2019.10.06 인천 0:0 전북
2019.06.15 인천 0:1 전북
2019.04.06 전북 2:0 인천
2018.10.20 전북 3:2 인천

경기기록

인천

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 3 4 0 0 7
유효슈팅 2 2 0 0 4
파울 14 7 0 0 21
경고 6
퇴장 0
코너킥 0 0 0 0 0
프리킥 4 12 0 0 16
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 12 6 0 0 18
유효슈팅 2 2 0 0 4
파울 4 12 0 0 16
경고 2
퇴장 0
코너킥 3 4 0 0 7
프리킥 14 8 0 0 22
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No32.이주용 출장 0/0 0 3 1 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 2 1 0 0
No10.무릴로 출장 후반5(13) 0/0 0 1 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 0/0 0 3 0 0 0
No14.이승기 출장 0/1 0 1 0 0 0
No18.나성은 출장 후반0(7) 0/0 0 1 0 0 0
No11.조규성 출장 후반15(29) 0/0 0 1 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No44.신형민 대기 0/0 0 0 0 0 0
No29.이성윤 교체출장 후반15 0/0 0 1 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반0 0/0 1 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반5 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 0명