JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 4VS1
  • 경남
2019/05/26일요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

무 2019.04.02 경남 3:3 전북
무 2018.12.02 전북 1:1 경남
승 2018.09.02 경남 0:3 전북
패 2018.08.05 전북 0:1 경남
승 2018.04.11 경남 0:4 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 3 0 0 4
슈팅 7 10 0 0 17
유효슈팅 3 5 0 0 8
파울 5 7 0 0 12
경고 4
퇴장 0
코너킥 7 4 0 0 11
프리킥 4 4 0 0 8
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

경남

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 2 5 0 0 7
유효슈팅 2 2 0 0 4
파울 4 3 0 0 7
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 5 0 0 6
프리킥 6 8 0 0 14
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 1 1 0 1
No2.이용 출장 0/0 1 1 1 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 0 0 0 0
No22.김진수 출장 후반36(13) 0/1 0 1 0 0 0
No4.신형민 출장 0/0 0 2 1 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No5.임선영 출장 후반30(20) 0/0 0 1 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 1 1 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 2 1 0 0
No9.김신욱 출장 후반40(17) 1/1 0 1 0 0 0
No41.이재형 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.이주용 교체출장 후반36 0/0 0 0 0 0 0
No8.정혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 대기 0/0 0 0 0 0 0
No17.이비니 교체출장 후반40 0/1 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반30 0/0 1 1 0 0 0
목록 관중 : 13990명