JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2019

  • 전북
  • 2VS0
  • 상주
2019/06/02일요일 17:00전주 월드컵경기장

역대전적

승 2019.04.20 상주 0:3 전북
무 2018.08.25 상주 2:2 전북
승 2018.07.22 상주 0:2 전북
승 2018.03.31 전북 1:0 상주
패 2017.09.20 전북 1:2 상주

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 5 8 0 0 13
유효슈팅 3 5 0 0 8
파울 12 4 0 0 16
경고 0
퇴장 1
코너킥 1 1 0 0 2
프리킥 3 6 0 0 9
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

상주

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 2 9 0 0 11
유효슈팅 0 4 0 0 4
파울 3 3 0 0 6
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 5 0 0 6
프리킥 12 5 0 0 17
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 3 0 0 3

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 0 0 0 0
No22.김진수 출장 0/0 0 2 0 1 0
No4.신형민 출장 0/0 0 1 0 0 0
No14.이승기 출장 0/0 0 0 0 0 0
No5.임선영 출장 후반6(25) 0/0 0 3 0 0 0
No10.로페즈 출장 0/0 0 5 0 0 0
No27.문선민 출장 0/1 1 2 0 0 0
No9.김신욱 출장 후반35(20) 0/0 1 1 0 0 0
No88.홍정남 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 교체출장 후반6 0/0 0 1 0 0 0
No8.정혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No42.한승규 대기 0/0 0 0 0 0 0
No17.이비니 대기 0/0 0 0 0 0 0
No20.이동국 교체출장 후반35 0/1 0 0 0 0 0
목록 관중 : 13109명