JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2020

  • 대구
  • 0VS2
  • 전북
2020/08/08토요일 20:00DGB 대구은행파크

역대전적

2020.05.24 전북 2:0 대구
2019.11.03 대구 0:2 전북
2019.09.25 전북 0:2 대구
2019.07.10 대구 1:4 전북
2019.03.01 전북 1:1 대구

경기기록

대구

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 2 8 0 0 10
유효슈팅 0 1 0 0 1
파울 4 8 0 0 12
경고 1
퇴장 0
코너킥 2 5 0 0 7
프리킥 8 4 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 0 0 0 2
슈팅 11 5 0 0 16
유효슈팅 6 1 0 0 7
파울 8 4 0 0 12
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 3 0 0 4
프리킥 4 9 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 1 1 0 0 0
No2.이용 출장 후반0(25) 0/0 0 0 0 0 0
No28.손준호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No29.이성윤 출장 후반17(37) 0/0 0 2 0 0 0
No13.김보경 출장 2/0 0 1 0 0 0
No14.이승기 출장 후반36(44) 0/0 0 2 0 0 0
No7.한교원 출장 0/0 0 1 1 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 1 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 대기 0/0 0 0 0 0 0
No44.신형민 교체출장 후반36 0/0 0 0 0 0 0
No10.무릴로 대기 0/0 0 0 0 0 0
No37.바로우 교체출장 후반17 0/0 0 0 0 0 0
No11.조규성 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 1236명