JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 2VS2
  • 인천
2022/07/09토요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2022.05.08 인천 0:1 전북
2021.09.25 전북 2:0 인천
2021.05.29 인천 1:1 전북
2021.04.11 전북 5:0 인천
2020.07.19 인천 1:1 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 0 0 0 2
슈팅 12 8 0 0 20
유효슈팅 10 3 0 0 13
파울 4 3 0 0 7
경고 0
퇴장 0
코너킥 2 3 0 0 5
프리킥 7 4 0 0 11
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

인천

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 6 11 0 0 17
유효슈팅 3 4 0 0 7
파울 7 2 0 0 9
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 3 0 0 4
프리킥 5 3 0 0 8
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 2 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 2
No23.김진수 출장 1/0 0 2 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 2 0 0 0
No5.윤영선 출장 0/0 0 0 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 0 0 0 0 0
No8.백승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 출장 1/0 0 1 0 0 0
No28.맹성웅 출장 후반22(13) 0/0 0 0 0 0 0
No97.김진규 출장 후반35(10) 0/0 0 1 0 0 0
No36.강상윤 출장 후반26(7) 0/0 0 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 1 0 0 0 0
No30.김준홍 대기 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반26 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반22 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 6666명