JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 2022 FA컵

  • 전북
  • 1VS0
  • 울산시민
2022/05/25수요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

등록되어있는 역대전적이 없습니다.

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 0 0 0 0 0
유효슈팅 0 0 0 0 0
파울 0 0 0 0 0
경고 0
퇴장 0
코너킥 0 0 0 0 0
프리킥 0 0 0 0 0
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

울산시민

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 0 0 0 0 0
유효슈팅 0 0 0 0 0
파울 0 0 0 0 0
경고 1
퇴장 0
코너킥 0 0 0 0 0
프리킥 0 0 0 0 0
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No1.이범수 출장 0/0 0 0 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No97.김진규 출장 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 출장 60 0/0 0 0 0 0 0
No8.백승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 출장 60 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 출장 1/0 0 0 0 0 0
No31.송범근 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No29.류재문 대기 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 60 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 60 0/0 0 0 0 0 0