JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2021

  • 전북
  • 2VS1
  • 대구
2021/08/07토요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2021.05.23 대구 1:0 전북
2021.03.16 전북 3:2 대구
2020.11.01 전북 2:0 대구
2020.08.08 대구 0:2 전북
2020.05.24 전북 2:0 대구

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 2 10 0 0 12
유효슈팅 1 5 0 0 6
파울 3 4 0 0 7
경고 0
퇴장 0
코너킥 2 2 0 0 4
프리킥 6 10 0 0 16
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

대구

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 3 7 0 0 10
유효슈팅 0 3 0 0 3
파울 6 10 0 0 16
경고 3
퇴장 0
코너킥 0 3 0 0 3
프리킥 3 4 0 0 7
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No33.박진성 출장 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No16.이유현 출장 0/0 0 0 0 0 0
No5.백승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 출장 후반36(4) 0/0 0 1 0 0 0
No21.송민규 출장 후반46(28) 0/0 0 0 0 0 0
No17.쿠니모토 출장 후반21(7) 0/0 0 2 0 0 0
No27.문선민 출장 0/1 0 0 0 0 0
No9.구스타보 출장 후반21(10) 1/0 1 1 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No4.최영준 교체출장 후반36 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반21 0/0 0 1 0 0 0
No10.일류첸코 교체출장 후반21 0/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No28.사살락 교체출장 후반46 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 3465명