JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 1VS0
  • 제주
2022/07/30토요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2022.05.28 전북 0:2 제주
2022.03.12 제주 2:0 전북
2021.12.05 전북 2:0 제주
2021.10.24 제주 2:2 전북
2021.05.02 전북 1:1 제주

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 3 4 0 0 7
유효슈팅 2 3 0 0 5
파울 7 7 0 0 14
경고 3
퇴장 0
코너킥 1 1 0 0 2
프리킥 6 7 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

제주

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 3 10 0 0 13
유효슈팅 1 3 0 0 4
파울 6 6 0 0 12
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 4 0 0 5
프리킥 8 7 0 0 15
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 1 0 0
No33.박진성 출장 후반0(23) 0/0 0 1 0 0 0
No5.윤영선 출장 0/0 0 2 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 0 0 0 0
No95.김문환 출장 후반43(25) 0/0 1 2 0 0 0
No8.백승호 출장 후반7(14) 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 출장 0/0 0 2 0 0 0
No36.강상윤 출장 후반0(13) 0/0 0 2 1 0 0
No28.맹성웅 출장 0/0 0 3 0 0 0
No7.한교원 출장 후반16(27) 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 0 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반0 0/0 0 1 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반7 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 교체출장 후반0 0/0 0 1 1 0 0
No25.최철순 교체출장 후반43 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반16 0/1 0 0 0 0 0
목록 관중 : 5138명