JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2021

  • 전북
  • 3VS2
  • 서울
2021/08/15일요일 18:00전주 월드컵경기장

역대전적

2021.02.27 전북 2:0 서울
2020.07.26 전북 3:0 서울
2020.06.06 서울 1:4 전북
2019.10.26 전북 1:1 서울
2019.09.01 서울 0:2 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 1 0 0 3
슈팅 10 6 0 0 16
유효슈팅 4 6 0 0 10
파울 4 4 0 0 8
경고 1
퇴장 0
코너킥 4 2 0 0 6
프리킥 9 3 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

서울

  전반 후반 연/전 후/후
1 1 0 0 2
슈팅 6 6 0 0 12
유효슈팅 2 3 0 0 5
파울 8 3 0 0 11
경고 2
퇴장 0
코너킥 2 3 0 0 5
프리킥 5 4 0 0 9
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 2
No33.박진성 출장 0/0 0 0 0 0 0
No92.김민혁 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No16.이유현 출장 0/0 1 0 0 0 0
No5.백승호 출장 후반33(17) 0/0 0 1 0 0 0
No4.최영준 출장 0/0 0 1 0 0 0
No21.송민규 출장 후반21(27) 0/0 0 1 0 0 0
No13.김보경 출장 후반14(14) 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 출장 후반33(15) 1/1 0 2 0 0 0
No9.구스타보 출장 후반14(10) 1/0 1 0 1 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No10.일류첸코 교체출장 후반14 0/0 0 2 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반14 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 교체출장 후반33 0/0 0 0 0 0 0
No17.쿠니모토 교체출장 후반33 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반21 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 5082명