JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2021

  • 성남
  • 0VS0
  • 전북
2021/08/21토요일 19:00탄천 종합운동장

역대전적

2021.06.06 성남 1:5 전북
2021.04.18 전북 1:0 성남
2020.09.23 전북 1:0 성남
2020.09.05 성남 2:0 전북
2020.07.11 전북 2:2 성남

경기기록

성남

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 6 0 0 10
유효슈팅 0 2 0 0 2
파울 5 8 0 0 13
경고 0
퇴장 0
코너킥 0 2 0 0 2
프리킥 5 5 0 0 10
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 5 0 0 9
유효슈팅 1 1 0 0 2
파울 5 4 0 0 9
경고 1
퇴장 0
코너킥 6 1 0 0 7
프리킥 6 8 0 0 14
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No33.박진성 출장 0/0 0 2 1 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 출장 0/0 0 4 0 0 0
No2.이용 출장 0/0 0 2 0 0 0
No5.백승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No4.최영준 출장 후반0(14) 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 출장 후반14(10) 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 출장 후반0(27) 0/0 0 1 0 0 0
No7.한교원 출장 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 출장 후반29(17) 0/0 0 0 0 0 0
No1.이범영 대기 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No17.쿠니모토 교체출장 후반29 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
No10.일류첸코 교체출장 후반14 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 0명