JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 강원
  • 2VS1
  • 전북
2022/08/03수요일 19:30춘천 송암 스포츠타운

역대전적

2022.05.15 전북 1:1 강원
2022.04.02 강원 1:2 전북
2021.10.02 강원 0:1 전북
2021.04.24 강원 1:1 전북
2021.03.09 전북 2:1 강원

경기기록

강원

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 3 6 0 0 9
유효슈팅 2 3 0 0 5
파울 4 7 0 0 11
경고 0
퇴장 0
코너킥 0 4 0 0 4
프리킥 7 7 0 0 14
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 2 5 0 0 7
유효슈팅 0 2 0 0 2
파울 5 5 0 0 10
경고 2
퇴장 0
코너킥 2 4 0 0 6
프리킥 4 8 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 2 0 0 4

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 2
No33.박진성 출장 후반36(25) 0/0 0 2 1 0 0
No5.윤영선 출장 0/0 0 0 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 0 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 0 1 0 0 0
No29.류재문 출장 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 출장 후반19(7) 0/0 0 1 0 0 0
No28.맹성웅 출장 후반19(13) 0/0 0 3 1 0 0
No97.김진규 출장 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 출장 후반19(27) 0/0 0 0 0 0 0
No44.이준호 출장 전반26(9) 0/0 0 0 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 교체출장 후반19 0/1 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 전반26 0/0 1 2 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반19 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 교체출장 후반36 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반19 0/0 0 1 0 0 0
목록 관중 : 2709명