JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 대구
  • 0VS5
  • 전북
2022/09/10토요일 14:00DGB 대구은행파크

역대전적

2022.08.18 대구 1:2 전북
2022.06.25 전북 1:1 대구
2022.02.27 대구 1:1 전북
2021.11.28 대구 0:2 전북
2021.08.07 전북 2:1 대구

경기기록

대구

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 6 13 0 0 19
유효슈팅 1 3 0 0 4
파울 9 4 0 0 13
경고 2
퇴장 0
코너킥 1 2 0 0 3
프리킥 7 7 0 0 14
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

전북

  전반 후반 연/전 후/후
2 3 0 0 5
슈팅 8 10 0 0 18
유효슈팅 4 7 0 0 11
파울 5 7 0 0 12
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 3 0 0 4
프리킥 9 4 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 0 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 출장 0/0 1 1 0 0 0
No5.윤영선 출장 0/0 0 2 0 0 0
No4.박진섭 출장 후반33(15) 1/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 0 0 0 0
No8.백승호 출장 후반40(14) 0/0 0 2 0 0 0
No28.맹성웅 출장 0/0 1 1 1 0 0
No11.바로우 출장 후반22(27) 1/1 1 1 0 0 0
No13.김보경 출장 후반22(97) 0/0 0 1 0 0 0
No7.한교원 출장 0/2 0 3 0 0 0
No10.조규성 출장 후반22(9) 0/0 0 0 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반22 0/0 0 0 0 0 0
No14.이승기 교체출장 후반40 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 교체출장 후반33 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반22 0/0 0 0 0 0 0
No34.장윤호 대기 0/0 0 0 0 0 0
No97.김진규 교체출장 후반22 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 5215명