JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 3VS1
  • 포항
2022/10/01토요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2022.08.29 전북 2:2 포항
2022.05.18 포항 0:1 전북
2022.03.02 전북 0:1 포항
2021.09.01 전북 0:1 포항
2021.08.25 전북 2:0 포항

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 2 0 0 3
슈팅 3 14 0 0 17
유효슈팅 3 8 0 0 11
파울 5 3 0 0 8
경고 0
퇴장 0
코너킥 0 3 0 0 3
프리킥 9 8 0 0 17
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 2 0 0 0 2

포항

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 4 2 0 0 6
유효슈팅 2 0 0 0 2
파울 9 8 0 0 17
경고 3
퇴장 0
코너킥 4 4 0 0 8
프리킥 7 3 0 0 10
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No23.김진수 출장 0/0 0 2 0 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 1 0 0 0
No26.홍정호 출장 후반15(5) 0/0 0 1 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 1 0 0 0 0
No8.백승호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No28.맹성웅 출장 0/0 0 0 0 0 0
No36.강상윤 출장 후반0(10) 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 출장 후반39(21) 1/0 1 1 0 0 0
No7.한교원 출장 0/2 0 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/0 0 1 0 0 0
No30.김준홍 대기 0/0 0 0 0 0 0
No5.윤영선 교체출장 후반15 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No97.김진규 대기 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 대기 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 교체출장 후반39 0/0 0 0 0 0 0
No10.조규성 교체출장 후반0 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 7808명