JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 0VS1
  • 울산
2022/03/06일요일 16:30전주 월드컵경기장

역대전적

2021.11.06 전북 3:2 울산
2021.10.17 전북 2:3 울산
2021.09.10 울산 0:0 전북
2021.05.19 전북 2:4 울산
2021.04.21 울산 0:0 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 5 3 0 0 8
유효슈팅 2 1 0 0 3
파울 6 11 0 0 17
경고 2
퇴장 0
코너킥 2 3 0 0 5
프리킥 2 4 0 0 6
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 3 0 0 4

울산

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 4 5 0 0 9
유효슈팅 2 1 0 0 3
파울 2 3 0 0 5
경고 2
퇴장 0
코너킥 1 0 0 0 1
프리킥 7 14 0 0 21
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 1
No23.김진수 출장 0/0 0 2 1 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 2 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No25.최철순 출장 0/0 0 0 0 0 0
No8.백승호 출장 0/0 0 1 0 0 0
No14.이승기 출장 후반11(13) 0/0 0 1 0 0 0
No77.이윤권 출장 전반21(21) 0/0 0 0 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No15.구자룡 대기 0/0 0 0 0 0 0
No28.맹성웅 대기 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 교체출장 전반21 0/0 0 3 0 0 0
No13.김보경 교체출장 후반11 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 전반21 0/0 0 1 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반27 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 8297명