JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 인천
  • 0VS1
  • 전북
2022/05/08일요일 16:30인천축구전용경기장

역대전적

2021.09.25 전북 2:0 인천
2021.05.29 인천 1:1 전북
2021.04.11 전북 5:0 인천
2020.07.19 인천 1:1 전북
2020.06.13 전북 1:0 인천

경기기록

인천

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 5 7 0 0 12
유효슈팅 1 4 0 0 5
파울 2 4 0 0 6
경고 1
퇴장 0
코너킥 0 2 0 0 2
프리킥 7 6 0 0 13
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 1 0 0 1
슈팅 5 9 0 0 14
유효슈팅 5 3 0 0 8
파울 7 5 0 0 12
경고 2
퇴장 0
코너킥 3 2 0 0 5
프리킥 3 4 0 0 7
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 1 0 0 1

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 출장 0/0 0 1 1 0 0
No4.박진섭 출장 0/0 0 2 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No95.김문환 출장 후반43(2) 0/0 0 0 0 0 0
No29.류재문 출장 0/0 0 3 0 0 0
No14.이승기 출장 후반30(97) 0/0 0 1 0 0 0
No21.송민규 출장 후반43(3) 0/0 0 1 0 0 0
No36.강상윤 출장 전반22(13) 0/0 0 2 1 0 0
No27.문선민 출장 후반30(11) 0/0 0 1 0 0 0
No9.구스타보 출장 0/1 0 1 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No3.노윤상 교체출장 후반43 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 대기 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 교체출장 후반30 0/0 0 0 0 0 0
No13.김보경 교체출장 전반22 0/0 1 0 0 0 0
No97.김진규 교체출장 후반30 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 7597명