JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 포항
  • 0VS1
  • 전북
2022/05/18수요일 19:00포항 스틸야드

역대전적

2022.03.02 전북 0:1 포항
2021.09.01 전북 0:1 포항
2021.08.25 전북 2:0 포항
2021.04.06 포항 1:3 전북
2020.10.03 전북 0:1 포항

경기기록

포항

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 7 0 0 11
유효슈팅 1 3 0 0 4
파울 8 3 0 0 11
경고 2
퇴장 0
코너킥 3 6 0 0 9
프리킥 5 5 0 0 10
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 0 0 0 1

전북

  전반 후반 연/전 후/후
1 0 0 0 1
슈팅 2 1 0 0 3
유효슈팅 1 0 0 0 1
파울 5 5 0 0 10
경고 3
퇴장 0
코너킥 1 2 0 0 3
프리킥 9 3 0 0 12
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 0 0 0 0 0

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 0
No23.김진수 출장 후반42(33) 0/0 0 1 1 0 0
No5.윤영선 출장 0/0 0 0 0 0 0
No26.홍정호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 0 1 1 0 0
No28.맹성웅 출장 후반42(6) 0/0 0 1 0 0 0
No29.류재문 출장 0/0 0 2 0 0 0
No21.송민규 출장 후반27(97) 0/0 0 0 0 0 0
No88.박규민 출장 전반40(11) 0/0 0 2 1 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No6.최보경 교체출장 후반42 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반27 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 교체출장 전반40 0/0 0 1 0 0 0
No27.문선민 대기 0/0 0 0 0 0 0
No33.박진성 교체출장 후반42 0/0 0 0 0 0 0
No97.김진규 교체출장 후반27 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 3591명