JEONBUK HYUNDAI MOTORS FOOTBALL CLUB

일정 및 결과

하나원큐 K리그1 2022

  • 전북
  • 0VS2
  • 제주
2022/05/28토요일 19:00전주 월드컵경기장

역대전적

2022.03.12 제주 2:0 전북
2021.12.05 전북 2:0 제주
2021.10.24 제주 2:2 전북
2021.05.02 전북 1:1 제주
2021.03.06 제주 1:1 전북

경기기록

전북

  전반 후반 연/전 후/후
0 0 0 0 0
슈팅 4 3 0 0 7
유효슈팅 1 0 0 0 1
파울 4 5 0 0 9
경고 1
퇴장 0
코너킥 5 0 0 0 5
프리킥 5 6 0 0 11
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

제주

  전반 후반 연/전 후/후
0 2 0 0 2
슈팅 1 5 0 0 6
유효슈팅 0 2 0 0 2
파울 4 5 0 0 9
경고 1
퇴장 0
코너킥 1 1 0 0 2
프리킥 5 6 0 0 11
골킥 0 0 0 0 0
오프사이드 1 1 0 0 2

출전선수 명단

선수명 출장 교체In 교체Out 득점(전/후) 도움 파울 경고 퇴장 실점
No31.송범근 출장 0/0 0 0 0 0 2
No26.홍정호 출장 0/0 0 3 0 0 0
No6.최보경 출장 후반23(11) 0/0 0 0 0 0 0
No33.박진성 출장 0/0 0 1 0 0 0
No8.백승호 출장 0/0 0 0 0 0 0
No97.김진규 출장 0/0 0 2 0 0 0
No95.김문환 출장 0/0 0 0 0 0 0
No21.송민규 출장 후반13(27) 0/0 0 0 0 0 0
No7.한교원 출장 후반13(9) 0/0 0 0 0 0 0
No1.이범수 대기 0/0 0 0 0 0 0
No3.노윤상 대기 0/0 0 0 0 0 0
No9.구스타보 교체출장 후반13 0/0 0 0 0 0 0
No11.바로우 교체출장 후반23 0/0 0 1 0 0 0
No25.최철순 대기 0/0 0 0 0 0 0
No27.문선민 교체출장 후반13 0/0 0 0 0 0 0
No29.류재문 대기 0/0 0 0 0 0 0
목록 관중 : 7010명